Statute

The Statute of the Committe is available in Polish only. This is the complete text of this Statute:

Regulamin Komitetu Nauk Filozoficznych
Polskiej Akademii Nauk

Uchwalony na zebraniu plenarnym Komitetu
w dniu 25 września 2020 roku

§ 1

Niniejszy regulamin Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, zwanego w dalszej części regulaminu „Komitetem”, uchwalony został na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 25 września. 2020 roku i zatwierdzony przez Prof. S. Filipowicza, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu  3 listopada 2020 r. Komitet działa przy Wydziale I PAN.

§ 2

Komitet swym zakresem działania mieści się w dziedzinie nauk humanistycznych. Komitet jest samorządną reprezentacją uczonych uprawiających dyscypliny filozoficzne, służącą integrowaniu tego środowiska na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Do zadań Komitetu – obok zadań wskazanych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2019 r., poz. 1183, 1655, 2227, z 2020 r. poz. 695, 1086) – należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi dyscypliny naukowej reprezentowanej przez Komitet oraz wykorzystanie osiągnięć dyscypliny dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

 1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach naukowych, reprezentowanych w Komitecie;
 2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną i Radą Doskonałości Naukowej – w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 3. Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;
 4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie; organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;
 5. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;
 6. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;
 8. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet;
 9. Powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;
 10. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 11. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 12. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 13. Inne sprawy, zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

§ 4

Komitet Nauk Filozoficznych uznaje za swoje szczególne zadanie inicjowanie i wspieranie działań, które zmierzają do:
1) integracji polskiego środowiska filozoficznego,
2) podwyższenia poziomu badań naukowych w zakresie filozofii i akcentowania znaczenia uczciwości naukowej,
3) podwyższenia poziomu kształcenia filozoficznego,
4) zwiększenia udziału filozofii w edukacji na różnych poziomach i w dyskursie publicznym,
5) nawiązania i podtrzymania naukowej współpracy polskich filozofów z filozofami z zagranicy oraz promocji polskiej myśli filozoficznej.
Dla realizacji tego celu Komitet monitoruje zmiany w systemie szkolnictwa w Polsce, stan badań w zakresie filozofii i kształcenia filozoficznego, tendencje w edukacji filozoficznej i społecznym wizerunku filozofii oraz dokonuje ich oceny.

§ 5

 1. W skład Komitetu wchodzą specjaliści określonych dziedzin nauki, w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej wybierani przez środowisko naukowe dyscyplin reprezentowanych w Komitecie, wybrani zgodnie z Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 20/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r. (zwany dalej: „Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych”).
 2. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności oraz Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu, lub zapraszani do udziału w pracach Komitetu, przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych oraz honorowi członkowie Komitetu,  powoływani zgodnie z § 5 ust. 3 – 8 niniejszego regulaminu oraz przy uwzględnieniu § 1 ust. 3-5 i 9-10 Regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych.
 3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami.

§ 6

 1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych.
 2. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału I.
 3. Honorowi członkowie Komitetu wybrani na dotychczasowych zasadach, zachowują swój status.

§ 7

 1. Organami Komitetu są:
  1. Przewodniczący Komitetu,
  2. Prezydium Komitetu.
 2. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrań plenarnych odbywają się w Warszawie lub w innych miejscowościach w Polsce – na zaproszenie uczelni/wydziałów lub instytutów PAN.

§ 8

 1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu (nie rzadziej niż cztery razy w roku) i zebrania plenarne (nie rzadziej niż dwa razy w roku) i przewodniczy tym zebraniom; ponadto kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie       nieobecności przewodniczącego, zastępuje go wskazany przez niego albo, w razie niemożności wskazania, przez Dziekana Wydziału I zastępca przewodniczącego Komitetu.
 2. Prezydium Komitetu może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, video konferencji, itp.). W szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z dziekanem Wydziału, dozwolone jest przeprowadzenie posiedzenia Komitetu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych oraz glosowania przy wykorzystaniu systemu wyborczego Polskiej Akademii Nauk. Po odbytym posiedzeniu niezbędne jest przekazanie protokołu spotkania do Wydziału.
 3. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu (i zebrania Prezydium Komitetu) poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zainteresowanych osób spoza Komitetu w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem.
 4. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być zwoływane ad hoc, poprzez powiadomienie wszystkich jego członków w formie elektronicznej.

§ 9

W skład Prezydium Komitetu wchodzą:

  1) przewodniczący,

  2) jego zastępca lub zastępcy (nie więcej niż dwóch),

  3) członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu (nie więcej niż trzy osoby).

2. Prezydium Komitetu może wybrać jednego ze swoich członków sekretarzem Komitetu.

3. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z ust. 4, 5 i 6, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.

4. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału.

5. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu – wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu – powołuje Dziekan Wydziału.

6. W posiedzeniach Prezydium Komitetu mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego członkowie honorowi Komitetu albo przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu oraz przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje i dokonuje wyborów zebranie plenarne Komitetu.

§ 10

 1. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych merytorycznie i porządkowo sprawach dotyczących funkcjonowania Komitetu i realizacji jego zadań, przygotowanie  planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.
 2. Do ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 11

1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

2. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. Między posiedzeniami Przewodniczący Komitetu lub upoważniony przez niego Zastępca w sprawach nie zastrzeżonych do rozstrzygania na posiedzeniach planarnych Komitetu może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Głosowanie jest ważne, jeśli spełnione są następujące cztery warunki:
a) zostanie ogłoszone co najmniej na 3 dni przed terminem nadsyłania głosów,
b) do czasu rozpoczęcia głosowania w danej sprawie co najmniej 3 osoby nie zgłoszą sprzeciwu wobec zastosowania tej formy głosowania
c) czas oddawania głosów nie jest krótszy niż 3 pełne doby, d) w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa ogólnej liczby członków Komitetu,

§ 12

 1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz wymienionych w § 3, zebranie plenarne Komitetu może tworzyć, w drodze uchwały zgodnie z § 5 pkt. 6-9 Regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły zadaniowe. Dziekan Wydziału może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia komisji, sekcji czy zespołu (tzw. wewnętrznych jednostek organizacyjnych).
 2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów są wybierani w drodze uchwały przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępców lub zastępcę oraz sekretarza – o ile ich powołanie jest uzasadnione – komisji, sekcji lub zespołu, powołuje Dziekan Wydziału.
 3. W skład komisji lub sekcji Komitetu mogą wchodzić również osoby niebędące członkami Komitetu, z zastrzeżeniem, że przewodniczącym sekcji i komisji mogą być wyłącznie członkowie Komitetu.
 4. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. Ich powołanie odbywa się na zasadach określonych w ustawieo Polskiej Akademii Nauk oraz w Statucie Polskiej Akademii Nauk.

§ 13

 1. Komitet współwydaje z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego czasopismo pt. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria oraz dokonuje przynajmniej raz w roku oceny jego poziomu naukowego (merytorycznego). Wspomaga merytorycznie również inne czasopisma zajmujące się problematyką związaną z naukami objętymi zakresem działalności Komitetu.
 2. Redaktora Naczelnego Przeglądu Filozoficznego, na wspólny wniosek przewodniczącego Komitetu i dziekana Wydziału Filozofii UW, powołuje Dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk. Komitet redakcyjny powołuje Dziekan Wydziału I Polskiej Akademii Nauk na wniosek redaktora naczelnego. Redakcje powołuje redaktor naczelny.