Aktualności

Oświadczenie Komitetu Nauk Filozoficznych PAN

Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk zdecydowanie sprzeciwia się rozpętanej obecnie nagonce na ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego. Każda nagonka jest zjawiskiem społecznie niepożądanym, a w tym wypadku szczególnie, gdyż jej powodem jest udzielenie pomocy osobie, wobec której zastosowano nadmierne środki przymusu państwowego, środki nieproporcjonalne do jej czynów i zagrożenia porządku publicznego z jej strony. Występowanie w obronie zasady proporcjonalności jest prawem i powinnością obywatela, a zwłaszcza filozofa, jest to bowiem zasada filozoficzna, leżąca u podstaw naszej kultury prawnej.

Komitet Nauk Filozoficznych sprzeciwia się zwłaszcza nieuprawnionym żądaniom usunięcia ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego z Uniwersytetu z powodów, które nie mają nic wspólnego z jakimikolwiek naruszeniami rzetelności naukowej czy etyki zawodowej. Tylko tego rodzaju naruszenia mogą być podstawą zwolnienia z pracy. Wszelkie inne, zgodne z prawem działania mieszczą się w pełni w ramach swobód obywatelskich.

Przy tej okazji Komitet apeluje do Rektorów, aby – mając na względzie powagę Uniwersytetu – nie czuli się zobowiązani do wydawania pośpiesznych oświadczeń pod presją tak zwanej opinii publicznej.

Stanowisko Komitetu zostało wprawdzie sprowokowane konkretnym przypadkiem konkretnej osoby, traktowane być jednak powinno ogólniej, mianowicie jako głos w debacie nad próbami ograniczania wolności wypowiedzi oraz uniemożliwiania ważnych społecznie działań, które w ostatnich latach coraz śmielej podejmowane są wobec pracowników akademickich przez skrajnych przedstawicieli różnych krańców politycznego spektrum.


Zmarł prof. Andrzej Walicki

20 sierpnia 2020 r. w południe zmarł prof. Andrzej Walicki, członek rzeczywisty PAN. Był filozofem i historykiem idei, był współtwórcą (wraz z Leszkiem Kołakowskim) tzw. warszawskiej szkoły historii idei. Był laureatem Nagrody Balzana, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla nauki polskiej.

Stopień doktora otrzymał w 1957 r. na Uniwersytecie Warszawskim, a habilitację – w 1964 r. w Instytucie Filozofii PAN. W 1972 r. uzyskał tytuł profesora. Wykładał w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, na Australijskim Uniwersytecie Narodowym w Canberze, a od 1986 – na Uniwersytecie Notre Dame (USA).

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na badaniu historii filozofii rosyjskiej i polskiej, zwłaszcza społecznej. Jego pionierskie badania rozpoczęte w latach 50. w zakresie myśli rosyjskiej przyniosły mu światowe uznanie. Wychował wiele pokoleń badaczy myśli rosyjskiej w Polsce i USA. Już za życia jego liczne publikacje były uważane za klasyczne i tłumaczone na wiele języków. Ostatnie miesiące życia spędził m.in. na opracowaniu osobistej korespondencji z Leszkiem Kołakowskim.


Nowe władze KNF PAN

Podczas pierwszego w kadencji 2020-2023 posiedzenia Komitetu wybrano nowe władze KNF PAN w następującym składzie: 

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (Uniwersytet Warszawski)

Wiceprzewodniczący: dr hab. Marcin Miłkowski, prof. PAN (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Wiceprzewodniczący: dr hab. Artur Szutta, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Członek Prezydium: prof. dr hab. Renata Ziemińska (Uniwersytet Szczeciński)
Członek Prezydium: prof. dr hab. Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Członek Prezydium: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)